Dataskydds­beskrivning

Scudo Solutions Oy:s kund- och marknadsförings­register

1. Personuppgiftsansvarig

Scudo Solutions Oy (2450564-4)
Linnoitustie 4
02600 Esbo

2. Ansvarig för kund- och marknadsföringsregisterärenden

Antti Tavaila (antti.tavaila@scudo.fi)

3. Registrets namn

Scudo Solutions Oy – kund- och marknadsföringsregister

4. Syftet med att hantera personuppgifter

Personuppgifter som samlats i registret används för:

 • Upprätthållande och underhåll av kundrelationer
 • Marknadsföring

5. Registrets datainnehåll

Registrets datainnehåll kan innehålla följande personuppgifter:

 • Förnamn, efternamn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Företag
 • Företagets adress

6. Regelmässiga informationskällor

Informationskällor för uppgifterna i registret är:

 • Kundmöten
 • Iakttagelser från den offentliga nyhetsströmmen
 • Marknadsföringsregister som köpts in från externa tjänsteproducenter
 • Genom sökning i allmänna företagsdatasystem såsom www.ytj.fi eller www.finder.fi
 • Marknadsföringsbrev
 • Frågeformulär

  7. Cookies och lagring av webbläsarminne

  Vi använder kakor och annan motsvarande teknologi för att analysera vilken IP-adress som används vid besök på Scudo Solutions Oy:s webbplats.

  8. Regelmässigt informationsutbyte och informationsöverföring till länder utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

  Scudo Solutions Oy överlåter inte registrets information till tredje parter eller använder personuppgifter till annat ändamål än att uppfylla kundens leveransavtal. Leverantören överlåter inte uppgifter utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

  9. Den registrerades rättigheter

  Rätt till besiktning och rättelse:

  • Den registrerade har rätt att kontrollera de uppgifter om honom/henne som finns lagrade i registret. Kontakt angående besiktningsrätten ska ske skriftligen och till den person som ansvarar för registerärenden.
  • Om det finns fel i de registrerade uppgifterna får den registrerade göra en begäran till den registeransvarige om att rätta till felet.

  Rätten att bli bortglömd:

  • Den registrerade har rätt att bli bortglömd. Då raderas de uppgifter som gäller vederbörande från registret.

  Rätt att överföra uppgifter från ett system till ett annat:

  • Den registrerade har rätt att överföra uppgifter om sig själv i maskinläsbart format till ett annat system.

  10. Principer för skydd av registret

  Vårt register har lagrats i elektroniskt format.
  Endast de medarbetare som på tjänstens vägnar har behörighet att behandla registeruppgifter har rätt att använda ett system som innehåller personuppgifter. Uppgifterna samlas i databaser som är skyddade med tekniska medel.

  11. Uppdatering av dataskyddsbeskrivningen

  Scudo Solutions Oy uppdaterar den här dataskyddsbeskrivningen med nya versioner vid behov. Den senaste versionen har publicerats på Scudo Solutions Oy:s webbplats på adressen: www.scudo.fi